§ 9 A-2           Retten til et trygt og eit godt skolemiljø


«Alle elever har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring».

§ 9 A-8           Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet

«Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø.» (ledd 1)

Ressurser

Filmer

Elev - forebygging

Som elev kan du bidra til et godt og inkluderende læringsmiljø. Du skal kjenne til skolens retningslinjer for et godt psykososialt miljø. Dere bør drøfte retningslinjene i elevsamtaler og på klasse- og elevrådsmøter.
 

Viktige tiltak for å sikre skolemiljøet deres:
 

  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) handler om at dere skal ha gode og helsefremmende arbeidsforhold.

  • Fadderordninger kan være et forebyggende tiltak for å sikre dere alle et godt skolemiljø.

  • Skolen kan gjennomføre læringsmiljø- og trivselsundersøkelser.

  • Du skal vite hva skolen gjør for at du skal trives og ha venner på skolen.

  • Du bør kjenne til skolens rutiner og reglement.

  • Vis respekt for hverandre.

Postboks 25

Venneslamoen 1

4701 Vennesla

Tel: 38 13 72 00

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon