§ 9 A-4           Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø


«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.»

«Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka.
Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking visar at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.»

«Skolen skal lage en skrifltig plan når det skal gjerast tiltak i en sak.» (aktivitetsplan)

Elev - håndtering

Dersom din opplevelse er at skolemiljøet ikke er godt nok, kan du melde fra. Alle ansatte ved skolen har da:

 • Plikt til å følge med

 • Plikt til å gripe inn

 • Plikt til å varsle rektor ved bruk av meldeskjema (se vedlegg)

 • Plikt til å undersøke saken

 • Plikt til å sette inn tiltak (aktivitetsplan)

Du som elev har rett til et godt skolemiljø. Du skal for eksempel ikke bli krenket, mobbet, utestengt eller slått. Skolen har plikt til å rette opp mulige brudd og sette inn tiltak. En hel klasse eller elevrådet kan også be om at skolen gjør noe. Du har rett til å klage, muntlig eller skriftlig, dersom du ikke er fornøyd med tiltakene.

 

Viktige tiltak for å motvirke krenkelser:

 • Du bør vite hva skolens tiltaksplan mot mobbing og andre former for krenkelse inneholder.

 • Skolen må gripe inn hvis du eller dere ikke har det bra.

 • Dere må få informasjon om hva skolen gjør.

 • Skolen må gjennomføre samtaler med elevene.

 • Skolen må gjennomføre undersøkelser av skolemiljøet.

Ressurser

Filmer

Postboks 25

Venneslamoen 1

4701 Vennesla

Tel: 38 13 72 00

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon