§ 9 A-3           Nulltoleranse og systematisk arbeid

«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.» (ledd 1)

 

«Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.» (ledd 2)

§ 9 A-9           Informasjonsplikt og rett til å uttale seg

«Skolen skal informere elevane og foreldra om rettane i dette kapitlet. Skolane skal og informere om aktivitetsplikta etter paragraf §§ 9 A-4 og 9A-5 om høvet til å melde saka til fylkesmannen etter § 9A-6

Foresatte - forebygging

Som forelder kan du bidra til et godt og inkluderende læringsmiljø. Dere bør drøfte skolens retningslinjer for et godt psykososialt miljø på felles foreldremøter og i utviklingssamtalen med kontaktlæreren.

Opplæringsloven gir deg som er forelder, rett til å bidra til og å få informasjon om elevenes skolemiljø.

 

En forutsetning for et godt skolemiljø er at skolen selv har satt seg konkrete mål ut fra kravene i lovverket. Planer og tiltak skal være tilpasset de lokale utfordringene, og skolen må vurdere arbeidet løpende og revidere det jevnlig. Som forelder kan du være med og gi råd til skolen gjennom arbeid i foreldrerådet, Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og skolemiljøutvalget. Elevenes skolemiljø bør være et tema for FAU. Dere bør ta opp temaet jevnlig på felles foreldremøter og i utviklingssamtalen med kontaktlæreren.

Viktige arenaer for samarbeid er:
 

  • SU – samarbeidsutvalget

  • skolemiljøutvalget

  • FAU – foreldrenes arbeidsutvalg

  • klassekontakter

  • foreldremøter

  • utviklingssamtalen

 

Under ressurser finner du mer informasjon om dette.

Ressurser

Filmer

Postboks 25

Venneslamoen 1

4701 Vennesla

Tel: 38 13 72 00

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon