§ 9 A-4           Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø


«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.»

«Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka. Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking visar at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.»

«Skolen skal lage en skrifltig plan når det skal gjerast tiltak i en sak.» (aktivitetsplan)

§ 9 A-6           Fylkesmannens si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker


«Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til Fylkesmannen etter at saka er teken opp med rektor."

"Fylkesmannen skal avgjera om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 eroppfylt. Dersom saka ikkje er teken opp med rektor, eller om det er under ei veke sidan ho vart teken opp, skal Fylkesmannen avvise saka."

Foresatte - håndtering

Dersom det psykososiale miljøet ikke er godt nok, kan du be om at skolen gjør noe med problemet. Det er elevenes oppfatning av skolemiljøet som teller.

Alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt som består av:
 

  • Plikt til å følge med

  • Plikt til å gripe inn

  • Plikt til å varsle rektor ved bruk av meldeskjema (se vedlegg)

  • Plikt til å undersøke saken

  • Plikt til å sette inn tiltak (aktivitetsplan)
     

Foresatte skal kjenne til skolens rutiner for å følge opp elevenes skolemiljø. Rutinene skal være tema på foreldremøter. Skolelederen har plikt til å behandle henvendelser fra foreldre og elever etter bestemte prosedyrer etter handlingsplanen mot mobbing. 

Skolen prosedyre for å håndtere krenkelser:

Ressurser

Filmer

Postboks 25

Venneslamoen 1

4701 Vennesla

Tel: 38 13 72 00

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon