§ 9 A-3           Nulltoleranse og systematisk arbeid


«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.» (ledd 1)


«Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.» (ledd 2)

Fylkesmann - forebygging

Fylkesmannen kontrollerer at skoleeierne og skolelederne driver et aktivt forebyggende arbeid. Dette skjer gjennom tilsyn.

Fylkesmannen fører tilsyn med at skoleeieren og skolene følger opp og arbeider med elevenes psykososiale skolemiljø. Gjennom tilsynene skal Fylkesmannen passe på at skolene oppfyller kravene i lover og forskrifter. Dersom det er nødvendig, skal Fylkesmannen pålegge skolen å rette opp avvik fra kravene. Fylkesmannen skal se til at skolene gjør et tilfredsstillende, kontinuerlig og systematisk arbeid for å sikre elevenes helse, miljø og sikkerhet. Skolene skal sørge for at elevenes psykososiale miljø er godt.

Ressurser

Filmer

Postboks 25

Venneslamoen 1

4701 Vennesla

Tel: 38 13 72 00

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon