§ 9 A-6           Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker

«Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til fylkesmannen etter at saka er teken opp med rektor. Fylkesmannen skal avgjere om aktivitetsplikta §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt.» (1. og 2. ledd)

 

Dersom saken ikke er blitt tatt opp med rektor eller at det er under 1 uke siden saken ble tatt opp, skal fylkesmannen avvise saken.

«Kjem fylkesmannen til at skolen ikkje har oppfylt aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5, kan fylkesmannen vedta hva skolen skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø» (4. ledd)

Fylkesmann - håndtering

Dersom en elev ikke har et godt og trygt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene medle saken direkte til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor.

Fylkesmannen skal avgjøre om aktivitetsplikten etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt. Dersom saken ikke er tatt opp med rektor, eller om det er under ei uke siden den ble tatt opp, skal Fylkesmannen avvise saken, med mindre særlige grunner gjør dette urimelig. Det samme gjelder hvis saken ikke gjelder skolemiljøet på skolen der eleven går når saken blir meldt inn til Fylkesmannen.

Skole og skoleeierer fritatt fra taushetsplikten til å legge fram alle opplysninger Fylkesmannen trenger for å drøfte saken. Fylkesmannen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Det grunnleggende hensyn i Fylkesmannens behandling av saken, er hva som er best for eleven.

Kommer Fylkesmannen til at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten, kan Fylkesmannen vedta hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det skal settes en frist for gjennomføring av vedtaket og Fylkesmannen skal følge opp saken.

Fylkesmannens avgjørelse er et enkeltvedtak og kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Skoleeier har ikke klagerett.

Ressurser

Filmer

Postboks 25

Venneslamoen 1

4701 Vennesla

Tel: 38 13 72 00

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon