Krenkelser

«Krenkelser, også kalt krenkende ord og handlinger, er et samlebegrep for negative ord eller handlinger som barn og unge opplever som krenkende for hans eller hennes verdighet og integritet, eller som gjør at de føler seg ekskludert fra et fellesskap.

 

Krenkelser kan ta ulike former. Begrepet omfatter alt fra enkeltstående ytringer eller handlinger til gjentatte episoder. Det omfatter bla. a mobbing, vold, rasisme, trakassering og diskriminering. Krenkelser kan være direkte ord og handlinger, men også baksnakking, utfrysing, ryktespedning eller andre handligner som gjør at barn og unge opplever utrygghet, ubehag eller ikke føler seg inkludert i felleskapet. Det kan være barn, unge eller voksne som krenker. Krenkelsene kan også være digitale.

 

Digitale krenkelser kan være direkte og indirekte – synlige eller usynlige.


(Udirs grunnlagsdokument - barnehagemiljø. Skolemiljø,. Mobbing og andre krenkelser, 2016)

Postboks 25

Venneslamoen 1

4701 Vennesla

Tel: 38 13 72 00

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon