§ 9 A-3           Nulltoleranse og systematisk arbeid


«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.» (ledd 1)
 

«Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.» (ledd 2)

§ 9 A-4           Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø


«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg." (ledd 1)

Alle ansatte på skolen - forebygging

Den pedagogiske praksisen din skal fremme et godt læringsmiljø. Du skal blant annet følge opp skolens retningslinjer slik at skolemiljøet virker forebyggende.
Man kan sette i verk forebyggende tiltak både på skole-, klasse- eller gruppenivå, og det er viktig at elevene selv får delta i dette arbeidet. Du som ansatt kan motvirke problemer ved å arbeide systematisk med måten du leder læringen på, med relasjonen du har til elevene og med relasjonene elevene imellom. Et godt læringsmiljø krever kontinuerlig arbeid. Et godt skolemiljø krever at både de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet. Det er også viktig at du som ansatt drar nytte av skolens ulike samarbeidsorganer.

 

Viktige samarbeidsarenaer:

  • Elevrådet, Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), Samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget er skolens viktigste organer for å følge opp skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø.
     

  • Elevsamtalene og utviklingssamtalen med foreldrene er sentrale både i det forebyggende arbeidet og for å få vite hvordan skolemiljøet virker på elevenes helse, trivsel og læring.

Viktige forebyggende tiltak:

  • Relasjonsarbeid er et forebyggende tiltak mot krenkelser.

  • Trivsels- og læringsmiljøundersøkelser kan gi viktig informasjon om skolemiljøet til deg som lærer.

  • Du kan snakke med elevene og deres foresatte om klasse- og skolemiljøet.

  • Tydelige og synlige voksne, som for eksempel fadderordninger og inspeksjon i friminuttene, kan virke forebyggende.

Ressurser

Filmer

Postboks 25

Venneslamoen 1

4701 Vennesla

Tel: 38 13 72 00

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon