§ 9 A-3           Nulltoleranse og systematisk arbeid


«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.» (ledd 1)


«Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.» (ledd 2)

Skoleeier - forebygging

Skoleeier har overordnet ansvar for å dokumentere at skolemiljøet er trygt og godt. Skoleeier har også ansvar for at skolen har et system for forebygging, håndtering og oppfølging. Det forebyggende arbeidet skal gjenspeiles gjennom handlingsplanen mot mobbing. Skoleeier skal sørge for at Opplæringsloven håndheves i praksis. 

Ansvaret ligger på skolens ledelse når det gjelder å utforme og revidere det systematiske og psykososiale skolemiljøarbeidet. Det er skoleeiers overordnet ansvar for å følge opp det det forebyggende arbeidet med skolemiljøet.

Ressurser

Filmer

Postboks 25

Venneslamoen 1

4701 Vennesla

Tel: 38 13 72 00

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon