§ 9 A-4           Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø


«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.»

«Alle som arbeider på skolen skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfellar.»

«Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka.
Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking visar at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.»

«Skolen skal lage en skrifltig plan når det skal gjerast tiltak i en sak.» (aktivitetsplan)

§ 9 A-5          Skjerpa aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, krenkjer ein elev


«Dersomein som arbeider på skolen, får mistanke om eller får kjennskap til at ein annan som arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom det er ein i leiinga ved som som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast direkte.."

Skoleeier - håndtering

Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller av krenkelser. § 9 A-4  

Rektor varsler skoleeier, dersom en ansatt krenker en elev, Dersom en i skolens ledelse utfører krenkelsen, skal skoleeier varsles direkte.  § 9 A-5 

Undersøkelse og tiltak etter § 9 A-4 3. og 4. ledd skal settes i verk straks.

Ressurser

Filmer

Postboks 25

Venneslamoen 1

4701 Vennesla

Tel: 38 13 72 00

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon