§ 9 A-3           Nulltoleranse og systematisk arbeid


«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.» (ledd 1)


«Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.» (ledd 2)

Skoleleder - forebygging

Du som skoleleder har ansvar for å utarbeide retningslinjer og tilrettelegge skolemiljøet. Du skal sørge for en felles forståelse av hva krenkelser er, og for hva man skal gjøre dersom noen på skolen blir krenket. 

 

Som skoleleder har du hovedansvaret for at skolens arbeid med elevens psykososiale miljø alltid er systematisk og kunnskapsbasert. Du skal snakke med alle ansatte på skolen om hvordan de bør følge opp elevenes skolemiljø, og følge opp arbeidet som er forankret i skolens planer og reglement. Planer og tiltak er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å tilby elevene et godt skolemiljø. Du har også ansvar for at elevenes skolemiljø blir drøftet i utvalg og organer, og du skal sikre brukermedvirkning.

Som skoleleder har du ansvar for å informere samarbeidsutvalget, skoleutvalget, elevrådet og FAU om alle forhold som er viktige for elevenes lærings-, arbeids- og skolemiljø. Dette står i opplæringsloven. De samme organene har rett til innsyn i alle dokumenter som viser skolens systematiske arbeid for skolemiljøet. Det gjelder planer, skrevne rutiner, undersøkelser, rapporter osv. Det er viktig at slike dokumenter er kjent blant lærerne.

Ressurser

Filmer

Postboks 25

Venneslamoen 1

4701 Vennesla

Tel: 38 13 72 00

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon