§ 9 A-4           Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø


«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.»

«Alle som arbeider på skolen skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfellar.»

«Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka.
Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking visar at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.»

«Skolen skal lage en skrifltig plan når det skal gjerast tiltak i en sak.» (aktivitetsplan)

Skoleleder har et overordnet ansvar for å håndheve aktivitetsplikten. § 9 A-4 


Alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt som består av:

  • Plikt til å følge med

  • Plikt til å gripe inn

  • Plikt til å varsle rektor ved bruk av meldeskjema (se vedlegg)

  • Plikt til å undersøke saken

  • Plikt til å sette inn tiltak (aktivitetsplan)

Skoleleder - håndtering

Ressurser

Filmer

Postboks 25

Venneslamoen 1

4701 Vennesla

Tel: 38 13 72 00

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon